Sajten

#gilla_lära_språk kan användas för kollegialt utvecklingsarbete. Den har två större fokus, ASL samt Nyanlända, och de innehåller gemensamma nyckelbegrepp:

  • gemensamt skrivande
  • genrepedagogik
  • feedback
  • aktivera eleverna som läranderesurser
  • autentiska mottagare
  • talets betydelse för språkutvecklingen

Vår inriktning bygger på ett kollegialt arbetssätt eftersom vi betonar att lärandet sker i samspel med andra, för såväl elever som vuxna. Forskning visar att ett kollegialt lärande är en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling.

ASL/WtR-arbete
På sajten finns sex moduler kring centrala innehåll ur kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk (åk 1-3) där kollegiet även får möjlighet att diskutera det obligatoriska bedömningsstödet i åk 1. Vi har valt att utgå från det centrala innehållet av flera anledningar. Den främsta anledningen är att ett centralt innehåll är detsamma oavsett om du arbetar i årskurs ett, två eller tre. Men vi arbetar med det på helt olika sätt i de olika årskurserna. I diskussionerna om ett centralt innehåll i ett arbetslag kan deltagarna därför få många konkreta exempel på hur de kan arbeta med det och därmed underlätta individualisering. Modulen fungerar därför för alla lärare, oavsett vilken språklig nivå eleverna ligger på.

Ett arbetslag kan skapa egna moduler utifrån samma struktur som finns på sajten, för att diskutera kring de centrala innehåll som känns relevanta just för dem.

Nyanlända
Undervisningsförslagen beskrivna i boken #gilla_lära_språk passar även väldigt bra i arbetet med nyanlända elever. Arbetssättet blir en möjliggörare i den tidiga läs- och skrivundervisningen i det nya språket. Många exempel i boken är även användbara för nyanlända elever, men vissa saker skiljer sig något. På sajten har därför ”Nyanlända” egna moduler där forskning, konkreta exempel och diskussionsuppgifter fokuserar på just elever som är nya i det svenska språket.

Förslag på arbetsgång
Läs boken #gilla_lära_språk. Arbeta med en modul per träff i arbetslaget. Inför varje träff: Förbered er  genom att ta del av moment A på den aktuella modulen som består av text och konkreta exempel, och förbered moment B som tas med till träffen. Moment C och D är den fysiska träffen: diskutera samt bearbeta planeringarna och  testa ett av modulens tillhörande verktyg.