Uppgifter utan tak

Moment A – individuell förberedelse, läs texten

Flerspråkiga elever behöver mötas av höga förväntningar och då utmanas kognitivt i sitt lärande, även om de inte kommit så långt i sin språkutveckling inom det svenska språket. Den kanadensiske forskaren Jim Cummins menar att det är här stöttningen i alla dess former kommer in (Skolverket, 2012).

stottning
Bild från Greppa språket s. 62, Skolverket, 2012

En undervisning som helt och hållet fokuserar på individen leder inte automatiskt till språk- och kunskapsutveckling. När den individualiserade undervisningen åter kom i fokus för ett tiotal år sedan skapades ofta ett individuellt veckoschema för eleverna som de följde i sin egen takt. Ett sådant arbetssätt gynnar möjligtvis de elever som redan har utvecklat ett välfungerande språk och som har utvecklat en mängd förkunskaper, men bidrar inte till en effektiv språkutveckling för de elever som ännu inte kommit så långt i sin språkliga utveckling (Skolverket, 2012).

Ett multimodalt arbetssätt kan både fungera motivationshöjande och stöttande, likaså att eleverna används som lärresurser till varandra (Persson, 2016). Johan Andersson skapade en uppgift där eleverna presenterade musik från hemlandet. Detta elevnära tema togs emot med engagemang och efter egen förmåga. En annan uppgift handlade om att presentera sitt hemland genom att använda sig av en avatar. Båda arbetena publicerades på klassbloggen, där det publika skrivandet blir en motivationsfaktor i sig själv.

Moment B – ta med en planering till träffen

Under nästa träff ska vi diskutera hur vi tänker när vi designar uppgifter till eleverna. Planera ett moment (låt exempelvis eleverna presentera ett elevnära område) utifrån aktuella styrdokument. Om du vill kan du utgå ifrån en aktivitet du redan genomfört med en klass eller en grupp elever.  Skriv ner arbetsgången. Använd gärna alignmentmallen när du skriver ner din planering. Förslag på rubriker i aktiviteten:

  • Namn på arbetsområdet
  • Syfte och långsiktigt mål
  • Centralt innehåll
  • Konkreta mål
  • Undervisning och arbetsformer
  • Bedömning

Moment C – diskussionsfrågor under träffen

  • Hur har du designat uppgifter till eleverna tidigare? Vad har varit framgångsrikt?
  • Jämför era planeringar i arbetslaget. Följer era planeringar samma struktur? Har ni samma syfte? Har ni valt samma undervisningssätt?
  • Hur kan du använda eleverna som lärresurser till varandra?
  • Vilken stöttning planerar du in i dina uppgifter?

Moment D – testa ett verktyg under träffen

Välj ett av modulens verktyg. Testa och utvärdera om och i så fall hur det kan användas till att designa uppgifter.

Referenser

Persson, Sara (2016) Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet, Natur och Kultur, Stockholm

Skolverket (2012) Greppa språket.  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2573 

Läsvärt

26
september
2016

Artikel i Skolvärlden: ”Digitala verktyg blev livsviktigt”

I en artikel i Skolvärlden berättar Anna Kaya om vad digitala verktyg för nyanlända innebär. Det är en nödvändighet och möjliggörare!

”Men genom att använda digitala hjälpmedel kunde hon börja undervisa eleverna utifrån vad de kunde, i stället för utifrån vad hon trodde att de kunde.”

Läs mer

24
februari
2017

Stannfåglar

Ulrika Stenberg Nilsson berättar om sin undervisning:

Vi jobbar med Årstidstema under hela året. Då passade stannfåglar bra in nu på vintern! Läs mer