Skriva och läsa

Moment A – individuell förberedelse, läs texten

I syftestexten i kursplanen för svenska som andraspråk står det att ”Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet” (Skolverket, 2011, s. 239). Nyckelfaktorerna till en framgångsrik skrivundervisning är att eleverna vill och vågar skriva. Ett sätt att främja detta är att ge en tydlig struktur i skrivarbetet genom t.ex. cirkelmodellen.

En tydlig målbild av hur en text inom genren kan se ut får eleverna genom arbetet med cirkelmodellen. Ytterligare stöttning i skrivarbetet kan vara att använda sig av checklistor, ordbanker, lucktext osv (se fler förslag i ex. Gibbons, 2013) men även skrivmallar. Du kan hitta fler exempel på elevnära skrivövningar i #gilla_lära_språk (s. 26 och framåt).

Johan Andersson har låtit eleverna skriva en kort presentation av sig själva utifrån en modelltext de först gått igenom. Den bearbetade texten läggs upp på klassbloggen. Det innebär att de elever som inte gjort klart sin presentation kan få inspiration och hjälp. Samtidigt skapas en bank av texter som eleverna tycker är intressanta att läsa.

Att läsa på ett andraspråk innebär att många förmågor arbetar samtidigt. Nya ljud (fonem) ska kopplas till nya tecken (grafem), som ska avkodas till nya ord, ord som eleven inte tidigare har mött på sitt modersmål i en kontext som kan vara helt ny för eleven. Detta är en avancerad process som eleven behöver stöttning i på många olika sätt, där ett är lässtrategier. Den mest kända modellen för att arbeta med lässtrategier är Reciprocal Teaching, även känd som RT. Här kan du se korta filmklipp om de olika strategierna i RT; förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och att skapa inre bilder. En aktivitet för att arbeta med lässtrategier är vara THIEVES, en akronym för:

 • Title. Läs titeln/rubriken. Vad texten handlar om?
 • Headings. Läs alla rubriker. Formulerar frågor som du tror att texten ger svar på.
 • Introduction. Läs inledningen till texten. Finns det viktig information i början av texten?
 • Everything I know. Lägg samman allt du sett, läst eller redan vet om ämnet i texten. Skriv ner det.
 • Visuals. Titta på bilder, diagram eller kartor och se om det finns bildtexter. Finns det nyckelord i marginalen? Varför är de med? Finns det ord i marginalen, ord markerade med fet stil eller kursiveringar? Varför?
 • End of chapter material. Finns det en sammanfattning i slutet av kapitlet? Finns det frågor?
 • So what? Varför skrev författaren den här texten? Varför läser jag det här? Har jag någon nytta av den här kunskapen? Hur då i så fall? Varför vill läraren att jag ska läsa just den här boken? Att veta syftet hjälper mig att förstå bättre.
  (Westlund, 2009)

 

Moment B – ta med en reflektion till träffen

Under nästa träff ska vi diskutera hur vi arbetar med skriva och läsa. Planera ett moment (exempelvis en presentation av sig själva eller läsning av en gemensam text) utifrån aktuella styrdokument. Om du vill kan du utgå ifrån en aktivitet du redan genomfört med en klass eller en grupp elever.  Skriv ner arbetsgången. Använd gärna alignmentmallen när du skriver ner din planering. Förslag på rubriker i aktiviteten:

 • Namn på arbetsområdet
 • Syfte och långsiktigt mål
 • Centralt innehåll
 • Konkreta mål
 • Undervisning och arbetsformer
 • Bedömning

Moment C – diskussionsfrågor under träffen

 • Hur har du jobbat med elevernas skrivande eller läsande tidigare? Vad har varit framgångsrikt?
 • Jämför era planeringar i arbetslaget. Följer era planeringar samma struktur? Har ni samma syfte? Har ni valt samma undervisningssätt?
 • Hur kommer du bedöma att eleverna nått målen och utvecklat förmågor?
 • Kan du ”levla” din planering efter diskussioner i arbetslaget?
 • Hur kan du stötta eleverna i deras läsning? Kan du locka fram elevernas inre lust att läsa?

Moment D – testa ett verktyg under träffen

Välj ett av modulens verktyg. Testa och utvärdera om och i så fall hur det kan användas till att underlätta arbetet med läsandet och skrivandet.

Referenser

Persson, Sara (2016) Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet, Natur och Kultur, Stockholm

Gibbons, Pauline (2013) Lyft språket, lyft tänkandet, Hallgren och Fallgren, Stockholm

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse. Natur & Kultur, Stockholm