Skolans uppdrag

Moment A – individuell förberedelse, läs texten

Vem är nyanländ?
Skolverket definierar begreppet ”nyanlända” på följande sätt:

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalanderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.
(Skolverket, 2016)

Det är alltså barn och ungdomar som kommer till Sverige nära eller under sin skoltid. Gemensamt för alla nyanlända är att de inte har svenska som modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska. Men där upphör likheterna. De vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden där några har permanent uppehållstillstånd från det att de kom till Sverige, medan andra får uppehållstillstånd efter en längre tids väntan. Enligt skollagen anses en elev inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.

 

Kartläggningsmaterial

När en skola tar emot en nyanländ elev ska skolan göra en obligatorisk kartläggning för att ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Denna kartläggning ska ligga till grund för rektors beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som framkommit vid kartläggningen), ålder och personliga förhållanden som ska ligga till grund för beslutet.

Här hittar du Kartläggningsmaterialet.

 

Samma bestämmelser för alla elever

Nyanlända elever omfattas av samma bestämmelser som alla elever när det till exempel gäller skolans värdegrund och kunskapsuppdrag, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, ledning och stimulans, men inte minst skolans kompensatoriska uppdrag. Det kompensatoriska uppdraget innebär att elevernas olika behov ska till högsta möjliga grad tillgodoses.

 

Framgångsfaktorer

Det pågår forskning runtom i världen om andraspråksinlärning. I en forskningsöversikt om flerspråkiga elevers lärande i olika skolämnen (Meltzer och Hamann, 2005) sammanfattas åtta framgångsfaktorer:

 • läraren betonar läsning och skrivande
 • läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar
 • läraren betonar tankemässigt krävande uppgifter
 • läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne
 • läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet
 • läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem
 • läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika lärandestrategier, och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer
 • läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö

Den sista punkten, elevcentrerad klassrumsmiljö, innebär att elevernas erfarenheter tas tillvara, att eleverna ges möjlighet att delta aktivt språkligt i många olika situationer: i helklass, i smågrupper och individuellt. (Skolverket, 2012)

 

Betyg och nationella prov för nyanlända

Vad är det som gäller i arbetet med nationella prov och vid betygssättning för nyanlända? Beatrice Ciolek Laerum, undervisingsråd på Skolverket, förtydligar hur skolorna kan hantera dessa frågor.

Moment B – ta med en reflektion till träffen

Vilka utmaningar och möjligheter möter du i din vardag i relation till nyanlända?

 

Moment C – diskussionsfrågor under träffen

 • Vilka stödstrukturer finns eller skulle kunna finnas på din skola vad gäller utmaningar och möjligheter i arbetet med nyanlända?
 • Hur ser organisationen kring mottagandet ut på din skola/din kommun?
 • Hur sker kartläggningen och vem ansvarar för den?
 • Vilka rutiner har ni för uppföljning av kartläggning?
 • På vilket används resultatet av kartläggningen?
 • Hur handskas din skola med betyg och nationella prov för nyanlända?
 • Vilka anpassningar har nyanlända elever i ditt klassrum?

Referenser

 

Skolverket (2012) Greppa språket.  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2573