Ord och ordförråd

Moment A – individuell förberedelse, läs texten

En stor del av språkförståelse innebär att förstå ord och begrepp. Uppskattningsvis ökar ordförrådet med cirka 3 000 ord per år under skoltiden. För att läsa en dagstidning eller för att förstå läromedel på gymnasiet behövs ett ordförråd på cirka 30 000–40 000 ord. Forskning har också visat att hela 98 procent av orden i en text bör vara kända för att man ska kunna ta till sig innehållet (Holmegaard & Wikström 2004).

Nya ord lärs effektivast in i ett sammanhang (Persson, 2016) och eleverna behöver ges möjligheter att möta och träna på nya ord och begrepp i många olika kontexter och situationer, men även få strategier för hur de ska förstå ett obekant ords betydelse. Lindqvist, Guvå, Lundenmark och Wewel (2013) har sammanställt följande frågor som kan synliggöra ordförståelsestrategierna:

 • Vad står i meningen före ordet? Vad står i meningen efter ordet? Får du några ledtrådar till vad ordet kan betyda?
 • Vad har ordet för funktion i meningen?
  Är det någon som gör något?
  Är det en sak?
  Är det ett ord som beskriver hur något ser ut?
 • Vilka ord i meningen hör ihop?
 • Går det att förstå meningen även om man tar bort ordet?
 • Går det att dela upp ordet i flera ord? Hjälper det?
 • Känner du igen ordet från ett annat språk?
Maakie Hajer ger i denna inspelade föreläsning flera tips på hur eleven kan ges möjlighet utveckla sitt ordförråd genom att arbeta med begreppskartor och grafiska modeller.

Moment B – ta med en planering till träffen

Under nästa träff ska vi diskutera hur vi arbetar med att utöka elevernas ordförråd. Planera ett arbetsområde utifrån aktuella styrdokument. Om du vill kan du utgå ifrån ett arbetsområde eller en aktivitet du redan genomfört med en klass eller en grupp elever.  Skriv ner arbetsgången. Använd gärna alignmentmallen när du skriver ner din planering. Förslag på rubriker i aktiviteten:

 • Namn på arbetsområdet
 • Syfte och långsiktigt mål
 • Centralt innehåll
 • Konkreta mål
 • Undervisning och arbetsformer
 • Bedömning

Moment C – diskussion under träffen

 • Hur har du jobbat med elevernas ordförråd tidigare? Vad har varit framgångsrikt?
 • Jämför era planeringar i arbetslaget. Följer era planeringar samma struktur? Har ni samma syfte? Har ni valt samma undervisningssätt?
 • Hur kommer du bedöma att eleverna nått målen och utvecklat förmågor?
 • Kan du ”levla” din planering efter diskussioner i arbetslaget?

Moment D – testa ett verktyg under träffen

Välj ett av modulens verktyg. Testa och utvärdera om och i så fall hur det kan användas till att utöka nyanländas ordförråd.

Läsvärt

26
september
2016

Artikel i Skolvärlden: ”Digitala verktyg blev livsviktigt”

I en artikel i Skolvärlden berättar Anna Kaya om vad digitala verktyg för nyanlända innebär. Det är en nödvändighet och möjliggörare!

”Men genom att använda digitala hjälpmedel kunde hon börja undervisa eleverna utifrån vad de kunde, i stället för utifrån vad hon trodde att de kunde.”

Läs mer

24
februari
2017

Stannfåglar

Ulrika Stenberg Nilsson berättar om sin undervisning:

Vi jobbar med Årstidstema under hela året. Då passade stannfåglar bra in nu på vintern! Läs mer