Lyssna, tala och samtala

Moment A – individuell förberedelse, läs texten

För att lära sig ett språk måste vi använda det. Forskare är djupt eniga om betydelsen av språkets allsidiga användning. Eleverna måste få möjlighet till flertalet tillfällen till språkanvändning och interaktion. De svenska skolforskare som betonat detta är t.ex. Monica Axelsson, Gun Hägerfelth, Caroline Liberg och Inger Lindberg, de pekar samtliga på betydelsen av språkanvändning och interaktion (Skolverket, 2012).

Meltzer och Hamann (2005) menar att eleverna behöver få tillfällen att lyssna, tillåtas och utmanas att använda språket aktivt i utmanande uppgifter, i varierade konstellationer, såväl i grupp som individuellt.

Vad är ett bra uttal? Sara Persson (2016, s. 71) menar att ”ett bra uttal är ett uttal som fungerar i kommunikation med andra. Ett uttal som gör att talaren kan kommunicera med andra utan att bli alltför trött och inte behöver anstränga sig alltför mycket för att höra och förstå”. Uttalsträningens två viktigaste faktorer är samtalet och en inre vilja och motivation hos eleven. Eleverna behöver därför ges möjlighet till många varierade tillfällen där de både får tala och lyssna aktivt.

Hörseln är oerhört viktig i uttalsträningen och att imitera, härma och arbeta med körövningar är väsentliga för att eleverna både ska bli vana vid att höra och uttala de nya ljuden. I klippet nedan kan du ta del av hur SFI-läraren Sara Lövenstam använder karaoke för öva ord, fraser och uttal.

Att kunna kommunicera och delta i samtal är viktigt både för språkförståelsen, men minst lika viktigt för självkänslan. Johan Andersson använder sig av intervjuer i flera olika syften. T.ex. låter han eleverna intervjua personer inom olika yrken eller intervjua svenskspråkiga elever. Johan och hans elever publicerar sina arbeten publikt på deras blogg. Det publika arbetssättet innebär att eleven kan se sig själv prata, visa sin familj, visa andra elever och inte minst lyssna på alla andras intervjuer.

 

Moment B – ta med en planering till träffen

Under nästa träff ska vi diskutera hur vi arbetar med lyssna, tala och samtala. Vi ska dessutom prata om hur vi arbetar med uttal. Planera ett moment (exempelvis en intervjuövning) utifrån aktuella styrdokument. Om du vill kan du utgå ifrån en aktivitet du redan genomfört med en klass eller en grupp elever.  Skriv ner arbetsgången. Använd gärna alignmentmallen när du skriver ner din planering. Förslag på rubriker i aktiviteten:

 • Namn på arbetsområdet
 • Syfte och långsiktigt mål
 • Centralt innehåll
 • Konkreta mål
 • Undervisning och arbetsformer
 • Bedömning

Moment C – diskussionsfrågor under träffen

 • Hur har du jobbat med elevernas uttal tidigare? Vad har varit framgångsrikt?
 • Jämför era planeringar i arbetslaget. Följer era planeringar samma struktur? Har ni samma syfte? Har ni valt samma undervisningssätt?
 • Hur kommer du bedöma att eleverna nått målen och utvecklat förmågor?
 • Kan du ”levla” din planering efter diskussioner i arbetslaget?
 • Hur kan du stötta eleverna att våga tala mer? Vilka undervisningssituationer kan locka fram elevernas inre motivation och vilja att tala mer?

Moment D – testa ett verktyg under träffen

Välj ett av modulens verktyg. Testa och utvärdera om och i så fall hur det kan användas till att utöka nyanländas ordförråd.

Referenser

Persson, Sara (2016) Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet, Natur och Kultur, Stockholm

Meltzer, Julie &   Hamann,Edmund T. (2005) Meeting the Literacy Development Needs of Adolescent English Language Learners Through Content-Area Learning, University of Nebraska, Lincoln

Skolverket (2012) Greppa språket.  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2573 

Läsvärt

26
september
2016

Artikel i Skolvärlden: ”Digitala verktyg blev livsviktigt”

I en artikel i Skolvärlden berättar Anna Kaya om vad digitala verktyg för nyanlända innebär. Det är en nödvändighet och möjliggörare!

”Men genom att använda digitala hjälpmedel kunde hon börja undervisa eleverna utifrån vad de kunde, i stället för utifrån vad hon trodde att de kunde.”

Läs mer